این الیاف در عملکرد محل های که با محیطهای خوردگی روبرو هستند نقش مهمی ایفا مینماید. تقویت کننده ها ویژگی های مکانیکی (استحکام و سفتی) ایجاد میکنند و عملکرد خوردگی را بهینه سازی مینماید.

مشخصات فنی :
طول : 6 / 12 / 18 میلیمتر
قطر : 0.10 میلی متر
جذب آب : 0.01 %

میزان مصرف :
0.2 تا 1 کیلو گرم در هر متر مکعب