بکار گيري الياف پروپيلن براي جلوگيري از جمع شدگي و تر ک خوردگـي بتن در سنيـن اوليه از راهکارهاي مناسب به نظر مي رسد. تعداد بسيـار زياد الياف در هر متر مکـعب بتن (بيش از 100 ميليون رشته معمول که قابل مقايسه با ساير انواع الياف نيست ) به معني اتصال سطح بسيار وسيعي از الياف به بتن مي باشد و فواصل کم الياف ، از ايجاد ترک جلوگيري مي کند. الياف پلي پروپيلن باعث جلوگيري از آب انداختگي بتن شده واز انتقال آب به سطح بتن جلوگيري مي کند که نتيجه آن همگن شدن بتن و يکسان سازي نسبت آب به سيمان در تمام بتن و تداوم عمل هيدراتاسيون مي باشد. اين الياف نفوذ پذيري سطح بتن را کاهش داده و موجب افزايش عمر بتن وافزايش مقاومت سايشي بتن مي شود و لذا سطح بتن دچار خرد شدگي و ورقه شدن نمي گردد. کاربرد اين الياف سبب مي شود تا شکنندگي بتن به نحو قابل توجهي کاهـش يافته وبتن اليافي ،رفتار شکل پذيري را تحت بارهاي مختـلف از خود نشان دهد که اين مسئـله در هنگام زلزله ويا هر گونه بارگذاري ناگهاني حائز اهميت است.

 

مزاياي الياف پلي پروپيلن :

  • کاهش ترک ها و جلوگيري از گسترش ترک ها.
  • کاهش نفوذ پذيري در بتن .
  • افزايش دوام بتن وايجاد يک سطح مستحکم که اين امر به علت ممانعت از آب انداختگي بتن توسط الياف مورد استفاده بوده است .
  • الياف به راحتي در بتن مخلوط مي گردد.
  • هزينه بکارگيري الياف بسيار کمتر بوده و نياز به نيروي کار اضافي ندارد.
  • الياف پلي پروپيلن با قابليت نگهداري طولاني دچار زنگ زدگي و خوردگي نمي شود و فضاي کارگاه را اشغال نمي کند.
  • الياف در برابر بسياري از موارد خورنده ماند اسيدها و بازها مقاوم است و تخريب نمي شود.
  • بتن تقويت شده با الياف پلي پروپيلن داراي مقاومت ضربه اي بسيار بالاتر نسبت به بتن مسلح به آماتور مي باشد.

 

کاربرد الياف پروپيلن :

به طور کلي الياف پلي پروپيلن با طول 3 و 6 ميليمتر جهت پلاستر ،گچ و قطعات نازک و طول 12 و 16 ميليمتر براي بتن و ملات هاي سيماني توليد و مورد استفاده قرار مي گيرد؛ اما براي دستيابي به طرح اختلاط بهينه ،طول و درصد اختلاط الياف توسط متخصصان اين شرکت ارائه مي گردد.