مناسب جهت ترمیم سطوح بتنی، ترک خوردگی، بریدگی، نا همواری، اصلاح نمای متخلخل و کرمویی بتن می باشد.