مناسب جهت محل های در حال نشت آب و همچنین برای عملیات بتن پاشی شات کریت بتن و اجرای عملیات بتنی در تونلها، مسیرهای آب و مکانهایی که امکان قالب بندی وجود ندارد.