امولوسیونی مناسب برای افزایش چسبندگی بتن و کاهش نفوذپذیری بتن و مناسب جهت ترمیم بتن در دو نوع آب بند و معمولی موجود می باشد.