ترکیبی از پودر میکروسیلیس و روان کننده برای افزایش روانی و مقاومت بتن با خاصیت آب بند