برای بتن ریزی در برابر آفتاب، بادهای گرم و خشک و سطوح وسیع، حفظ رطوبت و حرارت لازم به منظور تداوم واکنش هیدراسیون سیمان و عدم نیاز به آب پاشی می باشد.